Witamy na stronie

Centrum Informacji Turystycznych
Orlické Záhoří

Lasy położone pod drogą Šerlich - Orlické Záhoří na północno-wschodnim zboczu uskoku Gór Orlickich w kierunku granicy z Polską tworzą narodowy rezerwat przyrody „Trčkov”. Jest to stosunkowo duża (65 ha + 23 ha strefy ochronnej) i bardzo cenna pozostałość naturalnego lasu na wschodnim stoku głównego grzbietu Gór Orlickich na wysokości 760 - 920 m npm. W rezerwacie dominuje leśna odmiana buka jodłowego z występowaniem pierwotnego buka, jodły i świerka. Roślinność jest ukryta za grzbietem i do pewnego stopnia chroniona przed skutkami kwaśnych mgieł i opadów. Dzięki temu zachowały się w stosunkowo dobrym stanie, ich wiek przekracza 150 lat. Pod względem fauny bezkręgowców NPR Trčkov jest jednym z najważniejszych stanowisk w OH. Rezerwację ogłoszono w 1982 roku.


Kolejny rezerwat "Trčkovská louka" w pobliżu leśniczówki Zadní Trčkov jest jedną z ostatnich pozostałości po bogatych w roślinność półkulturowych łąk, które nie zostały jeszcze oczyszczone. Stwierdzono tu około 200 gatunków roślin wyższych, między innymi dzięcioła grubodziobego, majówkę, topolę europejską itp. Odnaleziono także niepowlekanego migranta karpackiego, którego zasięg światowego występowania ogranicza się do Gór Orlickich. Rezerwat o powierzchni 12,82 ha wraz ze strefą ochronną, leżący na wysokości 740 - 760 m npm, został ogłoszony w 1982 r. Rozproszona zieleń jest odpowiednim siedliskiem dla niektórych gatunków ptaków.


Około 1 km na północ od wspomnianej leśniczówki w Trčkovie znajduje się pomnik przyrody „Velká louka” - jedna z ostatnich łąk torfowych w Górach Orlickich, która uniknęła drenażu gleb leśnych przeprowadzonego na tym terenie w latach 70. Jest ważnym stanowiskiem botaniczno-entomologicznym i jednym z ostatnich ostoi zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia 2,34 ha, wysokość 740 - 758 m, deklarowana 1982.


Jeszcze dalej na północ od Trčkova, na granicy państwowej z Polską, nad Czarnym Potokiem leży rezerwat przyrody „Hraniční louka” - półkulturowa łąka torfowa o bogatym składzie ziołowym i rozproszonej zieleni. Z fauny pochodzi bardzo rzadki pająk Alopecosa pinetorum, który po raz pierwszy został znaleziony w Republice Czeskiej pod koniec lat 80. na torfowiskach Jesioników, potem także w Górach Izerskich i Karkonoszach. Znalezisko na igrzyskach olimpijskich zapełniło puste miejsce w łańcuchu jego złóż w górach północnej granicy Czech. Powierzchnia 8,85 ha, wysokość 726 - 784 m, deklarowana w 1982 r.


(Informacje zaczerpnięte głównie z książki Heleny Faltysovej: Obszary chronione Republiki Czeskiej - region Hradec Králové; Praga, Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej, EkoCentrum Brno 2002, s. 274 - 316).


Obszar ptaków Orlické Záhoří Orlické Záhoří obszar chroniony zgodnie z wytycznymi NATURA 2000, którego celem jest ochrona zagrożonych gatunków ptaków, ogłoszonych w 2004 r., Na powierzchni 904 ha w dolinie na prawym brzegu Orlicy w Trčkovie, Bedřichovce, Jadrnej, Kunštácie i Orlickim Záhoříu północno-wschodnia granica z Polską. Ponad 90% terytorium stanowią łąki i pastwiska, które są zarządzane w systemie rolnictwa ekologicznego. Przedmiotem ochrony ptactwa jest występowanie traszki grzebieniastej (Crex crex) i jej siedliska, na które składają się głównie podmokłe i wiosenne łąki przeplatane kulturowo skoszonymi łąkami.