Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma  ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči  ikona

ZŠ a MŠ  ikona

veřejné zakázky ikona

Název projektu: Prodloužení vodovodu Orlické Záhoří Jadrná

Číslo projektu: 18ZPD09-0004

Logo KHK

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Popis projektu:

Dne 24.10.2019 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby vodního díla "Prodloužení vodovodu Orlické Záhoří - Jadrná" a byl vydán kolaudační souhlas k užívání stavby, která byla povolena MěÚ Rychnov nad Kněžnou, Odborem výstavby a životního prostředí pod č. j. : OVŽP-17054/2016-3369-2016-Kř. Vodohospodářskou laboratoří byly odebrány na pěti místech nového vodovodu vzorky vody, které vyhovují hygienickým limitům a na základě toho byl Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje vydán Souhlas s užíváním stavby. Všechny práce na výstavbě vodovodu byly dle SOD ukončeny k 31.10.2019. Byl proveden zápis o předání/převzetí pozemků, na kterých byl vodovod budován všem majitelům bez závad. Dále si firma CETIN převzala nepoškozené podzemní zařízení telekomunikační sítě. Nakonec bylo provedeno 9 tlakových zkoušek na hydrantech DN80, kde všechny prošly bez závad a požární zařízení bylo uznáno jako provozuschopné a že splňuje požadavky na tlakové a průtokové parametry v souladu s požadavky ČSN.
Obec má nyní v části Jadrná konečně dostatečný a kvalitní zdroj pitné vody. Cíle projektu byly naplněny.

Výše dotace: 3 000 000 Kč