Vítejte na stránkách obce

Orlické Záhoří

 

Obec ikona

projekty ikona

TIC ikona

Aktuality ikona

Ověřejná firma  ikonaOvěřená firma ikona

Akce ikona

Hasiči  ikona

ZŠ a MŠ  ikona

veřejné zakázky ikona

 

 

Ž Á D O S T

o povolení pokácení stromů rostoucích mimo les

Obecní úřad v Orlickém Záhoří, 517 64  Orlické Záhoří 34

Žádám   o   povolení   pokácení   stromu,   který   se   nachází   na   pozemku

parcelní číslo……………………… v katastrálním území………………………………….

Žadatel:………………………………………………………………………………………

Přesná adresa: ……………………………………………………………………………….

Počet a druh, zdravotní stav a obvod kmene ve výšce 130 cm nad terénem  stromu, který má

být pokácen:

…………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném využití pozemku, na kterém se strom nachází:

…………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

K žádosti je nutné doložit:

  1. Situační nákres s vyznačením polohy stromů
  2. Věrohodným způsobem vlastnický vztah k pozemku, na kterém se stromy nacházejí (výpisem z evidence nemovitostí, případně čestným prohlášením)
  3. Plnou moc ostatních spoluvlastníků pozemku, na kterém se stromy nacházejí. Má-li pozemek více vlastníků, obsahující souhlas k pokácení stromů a pověření k zastupování ve správním řízení o pokácení stromů.

 

V Orlickém Záhoří dne ………………………

 

 

                                                                                  ……………………………………

                                                                                              podpis žadatele